vw88yes

Cúc nở vàng men rượu

Sáng nay cúc nở vàng hoa lắm
Màu cúc vàng tưởng sắc hoàng mai
Nắng chứa chan vàng như cúc rực
Đầy trời mây cúc rỡ ràng khai
Mùa về ư, đại hội toàn quân
Huynh đệ chi binh hơn một lần
Có nghĩa nhiều lần vàng cúc gọi
Mai về dựng lại những mùa xuân
Người trăm năm cũ dưới cờ vàng
Ẩn hiện uy hùng nếp võ trang
Em vẫn đợi anh trên đại lộ
Diễn hành Quân lực thật vinh quang
Cộng hèn bôi bẩn cả non sông
Áp dụng “tam vô” sống “đại đồng”
Một lũ vượn rừng về múa rối
Bày trò cướp cuộc, nhục cha ông
Sáng nay cúc nở vàng chung tửu
Anh uống cho xong nửa đoạn trường
Ta sẽ cùng nhau quang phục đẹp
Cờ vàng lộng lẫy khắp quê hương…
CAO MỴ NHÂN